โรงเรียนสันติวิทยา

นโยบายโรงเรียน
1. ต้องเน้นการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ผู้เรียนศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรมจริยรรม และความสุขุมรอบคอบ รักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและมรดกของชาติ

2. ให้นักเรียนรู้จักตัวของตัวเอง รู้จักเข้าใจผู้อื่น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีวินัย มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจและพยายามช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เศษฐกิจสังคมและพร้อมที่จะร่วมมือในกิจกรรมทั้งทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ อันจะอำนวยประโยชน์แก่ปวงชน

3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ พื้นฐานในการดำรงชีวิต และในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเอง และดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นผู้ที่มความมัธยัสถ์ ขยันมั่นเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพสุจริต

4. ให้ผู้เรียนมีความรักและกตัญญูต่อสถาบันของตน สามารถผนึกกำลังรับผิชอบร่วมกับผู้อื่นรู้จักปรับตัว เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และเสียสละ เพื่อความเจริญของส่วนรวม

5. ให้รู้จักสังเกต พิจรณา ใฝ่หาความรุ้ และค้นคว้าเหตุผลส่งเสริม ด้านจินตนาการ การเสริมสร้างปัญญาความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

6. เสริมสร้างความเข้าใจและให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโภชนาการ การกีฬา การออกกำลังกาย การพักผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขวินัยที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของส่วนตัวและส่วนรวม